గ్రామ / వార్డ్ సచివాలయం


Animal Husbandry Assistant

 • Price : Rs 6000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 3000
View


Animal Husbandry Assistant (Part B)

 • Price : Rs 4000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 2000
View


Ward Planning and Regulation Secretary Part B

 • Price : Rs 4000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 2000
View


Ward Planning and Regulation Secretary

 • Price : Rs 6000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 3000
View


Digital Assistant

 • Price : Rs 6000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 3000
View


Digital Assistant (Part B)

 • Price : Rs 4000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 2000
View


WARD SANITATION & ENVIRONMENT SECRETARY (Part B)

 • Price : Rs 4000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 2000
View


WARD SANITATION & ENVIRONMENT SECRETARY

 • Price : Rs 6000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 3000
View


గ్రామ / వార్డ్ సచివాలయం

 • Price : Rs 6000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 3000
View


Engineering Assistant

 • Price : Rs 6000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 3000
View


Engineering Assistant (Part B)

 • Price : Rs 4000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 2000
View


గ్రామ / వార్డు సచివాలయం (GS)

 • Price : Rs 3000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 1500
View


Village Surveyor and VRO

 • Price : Rs 4000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 2000
View


village surveyor and vro (Part B)

 • Price : Rs 2000
 • Flat Discount : 50 %
 • Duration : 120 Days
 • Amount : Rs 1000
View

Your Cart

Your cart is empty